Committee

CONFERENCE ORGANIZERS

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Institute of Nuclear Physics of Uzbekistan Academy of Sciences
Bukhara State University
Bukhara State Medical Institute

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

Chairman: Yuldashev Bekhzod Sadikovich

President of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
yuldbekh@gmail.com
Phone:+998(71) 233-68-47

Co-Chairman: Amrillo Inoyatov
Minister of Health of the Republic of Uzbekistan
doctor of medical sciences, professor
Amrillo.inoyatov@minzdrav.uz
Phone: +998 (71) 244-10-33

Co-Chairman: Mirzagolib Tillyashaykhov
surgeon-oncologist, professor, director of the Republican Cancer Research Center of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chief oncologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.
info@cancercenter.uz
Phone: +998(71) 246-05-13

Vice-Chairmen: Ilkham Sadiko
Director of the Institute of Nuclear Physics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
doctor of technical sciences, professor
ilkham@inp.uz
Phone: +998(71) 289-31-18

Vice-Chairmen: Shuhrat Teshaev
Rector of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Doctor of Medical Sciences, Professor
info@bsmi.uz
Phone: +998(65)223-00-50

Vice-Chairmen: Obidjon Khamidov
Rector of Bukhara State University,
Doctor of Economics, Professor
buxdu_rektor@buxdu.uz
Phone: +998(65) 221-29-14

 • Abdukayumov A.
 • Aripova T.
 • Bakhramov S.
 • Bugay A.
 • Coleman N.
 • Daminov B.
 • Ibragimov B.
 • Inoyatova F.
 • Ismailov U.
 • Ismailov Z.
 • Ivanov S.
 • Kadyrzhanov K.
 • Kiyavitskaya A.
 • Koll A.
 • Mirzaev S.
 • Nazirov F.
 • Polatova Dj.
 • Salikhbaev U.
 • Sobirov U.
 • Shamshiev U.
 • Tarutin I.
 • Tashmetov M.
 • Turaev F.
 • Zaretdinov D.
 • Zyuzin A.

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chairmen: Shuhrat Teshaev
Rector of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Doctor of Medical Sciences, Professor
info@bsmi.uz
Phone: +998(65)223-00-50

Chairmen: Obidjon Khamidov
Rector of Bukhara State University,
Doctor of Economics, Professor
buxdu_rektor@buxdu.uz
Phone: +998(65) 221-29-14

Vice-Chairmen LOCAL ORGANIZING COMMITTEE: To‘lqin Rasulov
Vice-Rector for Research and Innovation, Bukhara State University
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
t.h.rasulov@buxdu.uz
Phone: +998(90)513-04-45

Vice-Chairmen LOCAL ORGANIZING COMMITTEE: Salim Davlatov
Vice-Rector for Research and Innovation, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
pro.ilmiy@bsmi.uz
Phone:+998(97) 911-33-30

 • Abdurakhmonov M.
 • Akramov V.
 • Ashurov J.
 • Atabaev N.
 • Badritdinova M.
 • Bozorov E.
 • Daminov M.
 • Dzhuraev A.
 • Dzhuraev Kh.
 • Fayziev Sh.
 • Kakhkharov S.
 • Mamedov U.
 • Nigmatullaeva M.
 • Nurillaev F.
 • Rakhimov Sh.
 • Rashidov U.
 • Sultonova L.
 • Umarov S.